Natječaj za 11 radnih mjesta

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja

 

1.nastavnik klavira, Dislocirani odjel Stari Grad

22 sati u nastavi– puno radno vrijeme – na određeno  – 1 radnik

2.nastavnik solfeggia, Dislocirani odjel Vis

8 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno  – 1 radnik

3.nastavnik solfeggia, matična škola u Splitu

puno radno vrijeme – na određeno  – 1 radnik

4.nastavnik trube, matična škola u Splitu

7 sati tjedno– nepuno radno vrijeme – na neodređeno  i

1,66 sati tjedno – nepuno radno vrijeme – na neodređeno – 1 radnik

5.nastavnik udaraljke, matična škola u Splitu

puno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

6.nastavnik engleskog jezika, matična škola u Splitu

3 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno  – 1 radnik

7.nastavnik njemačkog jezika, matična škola u Splitu

2 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno  – 1 radnik

8.nastavnik gitare, Dislocirani odjel Jelsa

13 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

  1. nastavnik gitare, Dislocirani odjel Postira

11 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

10.nastavnik trube, Dislocirani odjel Stari Grad

11 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

11.nastavnik kontrabasa, matična škola u Splitu

10 sata u nastavi – nepuno radno vrijeme – na neodređeno  – 1 radnik

 

 

UVJETI: Prema čl. 105.i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)  i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

            Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi najkasnije do 14.6. potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

  • diplomu (na traženje original na uvid),
  • rodni list,
  • domovnicu,
  • “uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,
  • elektronički zapis o stažu osiguranja izdan od HZMO-a,

 

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“  121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14) dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na ovaj natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.fZakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan/na je, pored dokaza oispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, tedokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
            Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

            Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.              

Klasa:     Glazbena škola Josipa Hatzea
Ur. br: 2181-73-18-01- ravnateljica:
   
Split, 30.5.2018.g. Vesna Alebić,  prof.