Obrazovanje

Predškolsko glazbeno obrazovanje

Učenici upisuju predškolsko glazbeno obrazovanje na temelju prijava, bez polaganja prijemnog ispita. Upisi su tijekom rujna a nastava počinje u listopadu.
Glazbeni vrtić pohađaju djeca u godini prije upisa u redovitu osnovnu školu, u pravilu u dobi od 6 godina a početni solfeggio predviđen je za djecu koji paralelno pohađaju I. razred redovite osnovne škole, u pravilu u dobi od 7 godina.

Osnovno glazbeno obrazovanje

Osnovno glazbeno obrazovanje traje šest godina. Osnovnim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak obrazovanja.

Pravo upisa u prvi razred osnovnoga glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja. Preporučuje se da 1. raz. osnovne glazbene škole upisuju djeca koja paralelno pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
Programi u osnovnoj glazbenoj školi su:

 • glazbenik klavirist
 • glazbenik violinist
 • glazbenik violist
 • glazbenik violončelist
 • glazbenik kontrabasist
 • glazbenik gitarist
 • glazbenik oboist
 • glazbenik flautist
 • glazbenik klarinetist
 • glazbenik saksofonist
 • glazbenik hornist (rogist)
 • glazbenik trubač
 • glazbenik trombonist
 • glazbenik tubist
 • glazbenik udaraljkaš
 • glazbenik fagotist
 • glazbenik harmonikaš
 • glazbenik harfist
 • glazbenik mandolinist
Pripremno glazbeno obrazovanje za srednje obrazovanje

Pripremno glazbeno obrazovanje za srednje obrazovanje, koje traje dvije godine, učenik stječe znanja i sposobnosti za nastavak glazbenog obrazovanja bez prethodno završenog osnovnog glazbenog, obrazovanja.
U prvi pripremni razred srednje glazbene škole upisuju se učenici do navršenih 15 godina života.
Iznimno u prvi pripremni razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 18 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 20 godina života i glazbenik pjevač do navršene 22 godine života.

Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u pripremni program srednje škole i učenicima koji ne ispunjavaju uvjete.
Kandidati koji nisu pohađali osnovnu glazbenu školu upisuju prvi pripremni razred srednje glazbene škole nakon prijemne audicije s ispitom sluha, glazbenog pamćenja i ritma.
Programi pripremne naobrazbe su sljedeći:

 • glazbenik – harfist
 • glazbenik – kontrabasist
 • glazbenik – oboist
 • glazbenik – klarinetist
 • glazbenik – saksofonist
 • glazbenik – fagotist
 • glazbenik – hornist
 • glazbenik – trubač
 • glazbenik – trombonist
 • glazbenik – tubist
 • glazbenik – udaraljkaš
 • glazbenik – pjevač
 • glazbenik – teorijski smjer
Srednje umjetničko obrazovanje

Srednje umjetničko obrazovanje traje četiri godine. Srednjim umjetničkim obrazovanjem učenik stječe znanja i sposobnosti za rad i nastavak obrazovanja. Status učenika srednje umjetničke škole stječe
a) učenik koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni program u umjetničkoj školi (tzv.”glazbena gimnazija”), kao i
b) učenik koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i drugu srednju školu (tzv. “paralelni program)
Pravo upisa u prvi razred srednje umjetničke škole imaju učenici nakon završenog osnovnog glazbenog ili plesnog obrazovanja ili pripremnog glazbenog ili plesnog obrazovanja za srednju školu.
Učenici upisuju prvi razred srednje umjetničke škole do navršenih 17 godina života, a najkasnije do navršenih 18 godina života.
Iznimno u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanja glazbenik fagotist, glazbenik tubist i glazbenik kontrabasist mogu se upisati učenici do navršenih 20 godina života, a za zanimanje glazbenica pjevačica učenice do navršenih 22 godina života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.
Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost Nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis prvi razred srednje škole i učenicima koji ne ispunjavaju ranije navedene uvjete.

Programi srednje glazbene škole:

 • glazbenik – harfist
 • glazbenik – klavirist
 • glazbenik – violinist
 • glazbenik – violist
 • glazbenik – violončelist
 • glazbenik – kontrabasist
 • glazbenik – gitarist
 • glazbenik – oboist
 • glazbenik – flautist
 • glazbenik – klarinetist
 • glazbenik – saksofonist
 • glazbenik – fagotist
 • glazbenik – hornist
 • glazbenik – mandolinist
 • glazbenik – trubač
 • glazbenik – trombonist
 • glazbenik – tubist
 • glazbenik – harmonikaš
 • glazbenik – udaraljkaš
 • glazbenik – orguljaš
 • glazbenik – pjevač
 • glazbenik – teorijski smjer
Upisi

Glazbena škola se upisuje temeljem uspješno položenog prijemnog ispita glazbene darovitosti, osim u predškolsko obrazovanje.
Učenik može upisati samo jedan program u umjetničkoj školi na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. Iznimno, daroviti učenici mogu pohađati i više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj razini ili više od jednog programa na srednjoškolskoj razini, ako sami snose troškove toga obrazovanja. O upisu u drugi program odlučuje ravnatelj škole na prijedlog Nastavničkog vijeća škole.

Upisi u predškolsko glazbeno obrazovanje se organiziraju tijekom rujna, a nastava počinje u listopadu.
Upisi za osnovnu školu se organiziraju krajem svibnja.
Upisi za srednju i pripremnu školu se organiziraju tijekom lipnja. Osim vrednovanja uspjeha kandidata u prethodnom obrazovanju na prijemnom ispitu se testira glazbena darovitost. Prjave na prijemne ispite su online putem web stranice upisi.hr putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr

Točne termine prijava za tekuću školsku godinu možete pogledati u Kalendaru rada škole.
Pravilnik o bodovanju kandidata na prijemnom ispitu glazbene darovitosti. Oba dokumenta možete naći na izborniku pod Škola /Propisi pod Akti škole  > ovdje

Participacija i troškovi obrazovanja

Participaciju su obvezni podmirivati svi roditelji učenika osnovne, pripremne i srednje glazbene škole koji uz posebni stručni dio programa glazbene škole pohađaju i drugu srednju školu (tzv. „paralelni program“) te polaznici predškolskog obrazovanja, temeljem sklopljenog ugovora Ugovora o novčanoj participaciji za opremu školskoga programa koji se nalazi na poleđini Upisnice.

Pravo na oslobađanje plaćanja participacije stječu:
– učenici – djeca smrtno stradalih, nestalih ili zatočenih branitelja domovinskog rata,
– učenici – djeca invalida domovinskog rata, odnosno korisnika stalne novčane pomoći,
– učenici – djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dječji doplatak, a odlični su ili vrlo dobri
učenici (osnovna glazbena škola), osim učenika I. razreda osnovne, I. razreda srednje i I.
razreda pripremne škole.
– učenici – djeca čiji roditelji ostvaruju pravo na dječji doplatak, a pohađaju program srednje
škole u četverogodišnjem trajanju tzv. „paralelni program.“
– učenici – djeca zaposlenika koji su u redovitom radnom odnosu u Glazbenoj školi Josipa
Hatzea
Pravo na umanjenje participacije stječu:
– roditelji, čije dvoje ili troje djece – učenika pohađaju Glazbenu školu – za 25%,
– za svako dijete – učenika, roditelji koji imaju četvero i više djece – za 50 %

Roditelji učenika – ponavljača ne ostvaruju pravo na umanjenje ili oslobađanje od
participacije ni po kojem osnovu, osim ukoliko se razred ponavlja uslijed zdravstvenih razloga.
Učenici koji na osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj razini pohađaju
više od jednog temeljnog programa, sami snose troškove drugog programa.

Više o iznosima participacije, načinima oslobođenja i troškovima drugog programa pogledajte u Odluci o participaciji. Možete je naći na izborniku Škola /Propisi pod Akti škole  > ovdje

Polaganje ispita prema osobnim potrebama

Učenici koji su stekli su određena glazbena znanja, sposobnosti i vještine, a nisu polazili nastavu u glazbenoj školi, Škola će omogućiti osnovnoškolsko obrazovanje polaganjem razrednih i završnih ispita prema osobnim potrebama.
Termini polaganja i rok za prijave ispita prema osobnim potrebama utvrđuje se Godišnjim planom i programom rada škole.
Dobna granica za polaganje ispita prema osobnim potrebama je ista kao kod redovnih učenika, sukladno važećim propisima.
Obrazac Molbe za polaganje ispita prema osobnim potrebama možete preuzeti u >Obrascima za učenike. Temeljem molbe odlučuje Vijeće voditelja i pročelnika, o čemu Škola  izdaje i dostavlja rješenje učeniku.

Akceleracija

Akceleracija je oblik nastave kojim se učeniku omogućuje završavanje škole u vremenu kraćem od propisanog. Odnosi se na one učenike koji se ističu izvrsnim postignućima u dijelu ili svim odgojno-obrazovnim predmetima. Takvim učenicima se pruža mogućnost svladavanja nastavnih programa iz dva razreda tijekom jedne školske godine.
Odluku o završavanju srednje škole u kraćem vremenu donosi Vijeće voditelja i pročelnika odjela, na zahtjev učenika, roditelja odnosno staratelja, ili razrednog nastavnika, a nakon pribavljenog mišljenja stručne komisije za ocjenu darovitosti. Škola učeniku izdaje pisano rješenje o odobrenju akceleracije.

Pohađanje dva programa

Učenik može upisati samo jedan program u umjetničkoj školi na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini. Iznimno, nakon što komisija utvrdi darovitost učenika, može pristupiti pohađanju i više od jednog temeljnog predmeta na osnovnoškolskoj ili srednjoškolskoj razini, ako sam snosi troškove toga obrazovanja.
O upisu u drugi program obrazovanja / temeljni predmet, odlučuje ravnatelj škole na prijedlog Vijeća voditelja i pročelnika odjela.

Mirovanje statusa učenika – najdulje godinu dana

Učenik može na početku ili tijekom školske godine prekinuti školovanje, temeljem molbe za mirovanje statusa učenika. Najkasnije u sljedećoj školskoj godini učenik može nastaviti obrazovanje, temeljem odobrenja molbe za nastavak obrazovanja koja se predaje najkasnije u ljetnom upisnom roku Vijeću voditelja i pročelnika odjela. O rješenju molbe učenik dobiva pisanu odluku. U slučaju pozitivnog rješenja učenik nastavlja obrazovanje kao ponavljač razreda. Molbu za mirovanje odnosno nastavak obrazovanja preuzmite na izborniku Za učenike / Obrasci za učenike > ovdje

Prijelaz iz druge škole

Učenici koji pohađaju drugu glazbenu školu i žele se upisati isti program u GŠ Josipa Hatzea, predaju pisanu molbu, uz dokaze o prethodnom školovanju.
1. Ako se učenik bilo kada tijekom šk. godine preseli iz jednog mjesta u drugo, škola koja ostvaruje isti obrazovni program dužna je upisati učenika. Škola iz koje učenik odlazi dužna je učeniku izdati prijepis ocjena, odnosno svjedodžbu. Uz molbu učenik treba priložiti i dokaz o promjeni prebivališta i potvrdu o pohađanju škole iz koje se ispisuje (svjedodžba ili prijepis ocjena).
2. Ako učenik želi promijeniti školu bez promjene prebivališta i upisati se u GŠ Josipa Hatzea može to učiniti najkasnije do 31. ožujka tekuće šk. godine. Ukoliko na traženom programu ima slobodnog mjesta Škola će organizirati prijelazni ispit.
Prijavnicu za prijelazni ispit preuzmite na izborniku Za učenike / Obrasci za učenike > ovdje