Glazbena škola Josipa Hatzea

JESENSKI ROK: NATJEČAJ ZA UPIS U 1. RAZRED OSNOVNOG GLAZBENOG OBRAZOVANJA U ŠK. GOD 2021./22.

Glazbena škola Josipa Hatzea raspisuje NATJEČAJ- jesenski rok za upis u 1. razred osnovnog glazbenog obrazovanja u školskoj godini 2021./22. u
DO Bol, DO Jelsa DO Stari Grad.


1. PRAVO UPISA

U prvi razred osnovne glazbene škole upisuju se učenici nakon položenog prijemnog ispita, prema bodovnoj rang listi u skladu s odobrenim kvotama za upis.
Pravo upisa u prvi razred osnovnog glazbenog obrazovanja imaju djeca koja su u pravilu navršila sedam godina života i zadovoljila kriterije propisane kurikulumom umjetničkog obrazovanja.
Preporuka je da se u 1. razred osnovne glazbene škole upisuju djeca koja pohađaju 2. ili 3. razred redovite osnovne škole (u pravilu do 8. ili 9. godine života), a za duhačke instrumente iznimno do 11. godine života.
.
Dobna granica:
– truba – mlađi od 01. 09. 2009.

– klavir, gitara – mlađi od 01. 09. 2011.

2. TIJEK POSTUPKA

Cijeli postupak prijave kandidata za upis u osnovnu glazbenu školu vrši se putem online aplikacije na web stranicama Škole: http://upisi.gsjh.hr.

Postupak se provodi na sljedeći način:
1. online prijave počinju 03. rujna i traju do 07. rujna u 17:00h
2. provedba prijemnog ispita (termin prijemnog ispita dobit ćete u e-prijavnici)
3. objava bodova s prijemnog ispita 08. rujna 2021. u 20:00h (
napomena: prelazak bodovnog praga ne podrazumijeva pravo upisa u Školu)
4. objava upisnih kvota po programima 08. rujna 2021. iza 20:00h
5. odabir željenog instrumenta počinje 08. rujna iza 20:00h i traje do 09. rujna 2021. u 19:00h

6. objava rezultata prijemnog ispita 09. rujna u 19:00h
7. upisi su 10. rujna 2021.

Programi koje smo u ljetnom upisnom roku u mogućnosti ponuditi (po školama) su:

DO Bol
klavir

DO Stari Grad
klavir, truba

DO Jelsa

klavir, truba

Termini prijemnih ispita:

DO Bol
srijeda, 08.09. u 16:45

DO Stari Grad
srijeda, 08.09. u 16:00

DO Jelsa
srijeda, 08. 09. u 10:00

U otvorenom roku za prijavu kandidati se registriraju u aplikaciji koja je dostupna na web stranicama škole http://upisi.gsjh.hr. U aplikaciji se kandidat registrira uspisujući ime, prezime, točan datum rođenja i valjanu e-mail adresu na koju će mu stizati obavijesti o postupku. Kandidat prijavljuje samo jednu od Škola i jedan termin. Pomoć i informacije vezane za upis možete dobiti na e-mailu upisi@gsjh.hr a sve dodatne informacije vezane za sam rad aplikacije za upis možete dobiti isključivo na e-mailu webmaster@gsjh.hr.

Prijemni ispit provodi tročlana komisija.

Kandidatu se vrednuje isključivo rezultat ostvaren na prijemnom ispitu glazbene darovitosti, a vrednuje se:
1. glazbeni sluh i pamćenje (40 bodova)
2. glazbeni ritam (20 bodova)
3. glazbeni test (20 bodova)
4. pripremljeni program – pjesmica (20 bodova)
Na ispitu je moguće ostvariti ukupno 100 bodova.
Prijemni ispit provodi se sukladno Pravilniku o bodovanju na ispitu glazbene darovitosti dostupnom na web stranicama škole u izborniku Škola/Propisi/Akti škole.
Bodovni prag s prijemnog ispita koji omogućuje upis (ali ga ne podrazumijeva) je 65 bodova. Bodovi s prijemnog ispita objavit će se 08. lipnja u aplikaciji. Ukoliko dva kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat s većim brojem bodova iz dijela ispita glazbeni sluh i pamćenje. Roditelji mogu vidjeti samo rezultat svoga djeteta.
Kandidati koji su prešli bodovni prag u daljnjem postupku mogu se natjecati za upis u Glazbenu školu.

Od 08. 09. 2021. u 20:15h aplikacija će biti otključana i kandidati koji su prešli bodovni prag moći će do 09. 09. u 19:00h odabrati željeni instrument. Po isteku roka aplikacija se zaključava. Kandidati mogu odmah vidjeti svoj poredak. Tijekom otvorenog roka moguće je promijeniti svoj izbor instrumenta, sve do zaključavanja aplikacije.
Po isteku roka, 09. 09. u 19:00h, aplikacija se zaključava i ostaju vidljivi rezultati kandidata koji su ostvarili pravo na upis.

Roditelji su odgovorni za točnost danih podataka te, ukoliko se pri upisu utvrdi da podaci iz aplikacije ne odgovaraju podacima iz službenih evidencija (zbog čega dolazi do kršenja uvjeta upisa), kandidat će biti diskvalificiran.

3. PARTICIPACIJA

Mjesečni iznos temeljne participacije od 200,00 kuna plaća se za 10 nastavnih mjeseci (2.000,00 kuna godišnje) za učenike upisane u matičnu školu u Splitu i sve Dislocirane odjele.
Odluka o participaciji učenika GŠ Josipa Hatzea dostupna je na web stranicama škole u izborniku Škola/Propisi/Akti škole.

4. UPISI 

Kandidati koji su ostvarili pravo upisa, upisima mogu pristupiti isključivo dana

10. 09. 2021. u terminima koji će se naknadno objaviti.

Za upis je potrebno donijeti u Školu:
– presliku rodnog lista i domovnice (originale na uvid),
– predati uredno ispunjenu UPISNICU sa svim traženim podacima,
uključujući i potpis roditelja na UGOVOR O PARTICIPACIJI na poleđini Upisnice,
– dostaviti potvrdu o uplaćenoj donaciji učeničkom fondu od 150,00 kuna; IBAN i broj računa Škole: HR5924070001100581943 uz poziv na broj
652642.

 

Skip to content