Glazbena škola Josipa Hatzea

20.6. 2022. NATJEČAJI ZA RADNA MJESTA

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20) i članka 9. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u GŠ Josipa Hatzea,  Glazbena škola Josipa Hatzea, raspisuje sljedeći

N  A  T  J  E  Č  A  J
za radno mjesto

 1. učitelj trube, DO Stari Grad – 11 sata nastave tjedno, na neodređeno – 1 izvršitelj
 2. učitelj klavira, DO Jelsa – 16 sati nastave tjedno, na neodređeno – 1 izvršitelj
 3. učitelj klavira, DO Vis – 6,66 sati nastave tjedno, na neodređeno – 1 izvršitelj
 4. učitelj klavira, DO Bol – 18,66 sati nastave tjedno, na neodređeno – 1 izvršitelj

UVJETI: 

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete iz čl. 105 st. 1., 2. i 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/2018, 98/19, 64/20-dalje u tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

POTREBNA DOKUMENTACIJA I NJEZIN OBLIK:
Uz pisanu prijavu, u kojoj je potrebno navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu prebivališta odnosno boravišta, broj telefona/mobitela,  e – mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje), kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • rodni list ili vjenčani list (samo ukoliko se prezime na priloženim dokumentima razlikuje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci),
 • dokaz o radnom stažu iz evidencije HZMO-a

Prijavu na natječaj je potrebno vlastoručno potpisati.

Potrebna dokumentacija prilaže se u neovjerenoj preslici i ne vraća se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka. Kadidat koji bude izabran dužan je doistaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

NAČIN I ROK DOSTAVE PRIJAVE

Rok prijave na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja – do 28.6.2022.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom mogu se slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

VAŽEĆA – NEVAŽEĆA PRIJAVA
Važećom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.
Ako je prijava kandidata nepravodobna, nepotpuna ili ako kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, isti se  neće smatrati kandidatom na natječaju. Takav kandidat se posebno ne obavještava o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom propisu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze o ostvarivanju prava prednosti prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17., 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj u kojoj se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021)  uz prijavu na natječaj u kojoj se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a koji su navedeni na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema  članku  9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,  kao  i dokaz o invaliditetu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju  u skladu s člankom  48.f   Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br.33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) dužan  je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

INOZEMNA OBRAZOVNA KVALIFIKACIJA
Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužan je u prijavi na natječaj priložiti rješenje određenog visokog učilišta o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96. i 21/00.) ili rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.) te u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji.

DODATNA PROCJENA I TESTIRANJE KANDIDATA

Za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave utvrđene važećima, postoji mogućnost dodatnih procjena i testiranja sukladno čl. 13. Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u GŠJH-a i to:

 • psihološko testiranje kandidata i/ili
 • ispit iz poznavanja propisa koji se odnose na to radno mjesto i/ili
 • ispit iz poznavanja rada na računalu i/ili
 • pisanje eseja (samo za nastavnike i učitelje) i/ili
 • provođenje oglednog sata (samo za nastavnike i učitelje) i/ili
 • intervju

Ako kandidat ne pristupi dodatnim provjerama i testiranjima, smatra se da je odustao od prijave na natječaj.

Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, koje imenuje ravnatelj, provesti će dodatne postupke sukladno Pravilniku.

OBAVJEŠTAVANJE U POSTUPKU

O dodatnim procjenama i testiranjima, sadržaju i načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima i za pripremanje kandidata za testiranje biti će objavljeni na mrežnoj stranici GŠJH-a  https://www.gsjh.hr, u rubrici pod nazivom „Škola“, podrubrika „Natječaji“, najkasnije u roku od 5 dana od posljednjeg dana roka za prijavu na natječaj.

Obavijest o rezultatu natječajnog postupka za svako pojedino radno mjesto s imenom i prezimenom odabranog kandidata, Škola će objaviti na mrežnoj stranici GŠJH-a  https://www.gsjh.hr, u rubrici pod nazivom „Škola“, podrubrika „Natječaji“, najkasnije u roku, u roku od 7 dana od dana odabira osobe u natječajnom postupku, te će se objavom rezultata natječaja smatrati da su svi kandidati obaviješteni i neće biti pojedinačno pisano obavještavani.

PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na mrežnim stranicama Škole u svrhu poziva na dodatne provjere. Suglasni su i sa javnom objavom osobnih podataka  (ime, prezime,titula)  na mrežnoj stranici Škole, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja. Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Školi da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne  dokumentacije  u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.).

RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe.

 

Skip to content