Glazbena škola Josipa Hatzea

6.6.2017. – Natječaj za radno mjesto

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

 

O D L U K U   o raspisivanju natječaja domar (m/ž),
puno radno vrijeme, na neodređeno – 1 radnik

 

UVJETI: Prema čl. 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17)  i čl. 25. Pravilnika o unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada GŠ Josipa Hatzea.
-SSS, instalater grijanja i klimatizacije ili SSS stolar

Probni rad je dva mjeseca.

Uz prijavu potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:
-životopis
-dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme
-domovnica
-“uvjerenje o nekažnjavanju“
-ERPS – elektronički zapis o radno pravnom statusu

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo da ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti sve dokaze.

Natječaj je objavljen 6.6. s rokom prijave do 15.6. 2017.
Prijave slati na adresu Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split ili na e-mail: marija.hajdic@skole.hr.

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole

Skip to content