Glazbena škola Josipa Hatzea

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja Glazbene škole Josipa Hatzea

Klasa: 007-03/22-01/01

Urbroj: 2181-362-01-22-01 od 2. III. 2022. (2261)

Na temelju članka 126., st. 1. – 3. i članka 127. st. 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), čl. 72. Statuta GŠ Josipa Hatzea, i Odluke Školskog odbora o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja GŠJH-a donesene na sjednici 19. 1. 2022. g., Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Glazbene škole Josipa Hatzea.

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati nužne sljedeće uvjete:

1) završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157., stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2) uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

3) najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama (st. 1.). Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1., točke 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova (st. 2). Iznimno, osoba koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1., točke 1. ili stavka 2. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (Narodne novine br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.) (st. 3.).

Dodatne kompetencije su:

– poznavanje stranog jezika,

– osnovne digitalne vještine i

– iskustvo rada na projektima.

Ravnatelj se imenuje na pet godina.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:

– životopis

– diplomu, odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

– domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

– dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objavljivanja natječaja)

– program rada za mandatno razdoblje

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis HZMO-a i potvrda školske ustanove o vrsti i trajanju poslova)

– dokaz o obavljanju poslova ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju na temelju stavka 3. članka 126. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (odluke o imenovanju)

– dokazi o ispunjavanju dodatnih kompetencija, ako ih kandidati imaju, dostavljaju se u izvorniku ili ovjerenom presliku, a dokazuju se na sljedeći način:

• poznavanje stranog jezika – dokazuje se dokumentacijom o poznavanju stranog jezika (preslikom indeksa, uvjerenjem ili potvrdom fakulteta o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, osobnom izjavom kandidata u životopisu)

• osnovne digitalne vještine – dokazuju se dokumentacijom o poznavanju rada na računalu (preslikom indeksa, uvjerenjem ili potvrdom fakulteta o završenom kolegiju informatike, potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informacijskih znanosti o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informacijskih znanosti, osobnom izjavom kandidata u životopisu)

• iskustvo rada na europskim ili drugim projektima – dokazuje dokumentacijom (potvrdom ili drugom ispravom o sudjelovanju u pripremi i provedbi pojedinih projekata, osobnom izjavom kandidata u životopisu).

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17. i 98/19.), članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14. i 39/18.), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17. i 98/19.), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr./zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu GŠ Josipa Hatzea za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama i na mrežnim stranicama GŠJH-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08., 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili ovjerenom presliku, kao i prijave koje pristignu izvan roka neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu škole u zatvorenoj omotnici: Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split, s naznakom »Natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Glazbena škola Josipa Hatzea
Split

 

Natječaj je objavljen u Narodnim Novinama 30.3.2022.g.  >link

Skip to content