Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za radno mjesto – 10.11.2016.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

O D L U K U
o raspisivanju natječaja

1. nastavnik klavira
na određeno, puno radno vrijeme, do povratka radnice s roditeljskog  dopusta

UVJETI: Prema čl. 105.i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)  i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi u roku od 8 dana od dana objave natječaja potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata: diplomu (na traženje original na uvid), rodni list, domovnicu i tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo.

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.
Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Skip to content