Glazbena škola Josipa Hatzea

Natječaj za radno mjesto – 4.3.2017.

Na temelju članka 127. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08.,86/09.,92./10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12.,94/13.,152/14. i 07/17), i čl. 72 Statuta GŠ Josipa Hatzea, Školski odbor raspisuje

NATJEČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA ŠKOLE

Ravnatelj školske ustanove mora ispunjavati sljedeće uvjete:
1/ završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:
– sveučilišni diplomski studij ili
– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
– specijalistički diplomski stručni studij; ili
– stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova; ili
– iznimno, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu (NN 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).
2/ uvjete propisane člankom 106. važećeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
3/ najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (izvornik ili ovjerenu presliku):
• životopis,
• ispravu o stečenoj stručnoj spremi,
• dokaz o položenom stručnom ispitu ukoliko je u vrijeme prvog zaposlenja postojala zakonska obveza polaganja istoga,
• elektronički zapis o stažu osiguranja izdan od HZMO-a,
• uvjerenje poslodavca o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima u školskoj ustanovi,
• uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata u RH ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.
• kandidati koji mogu biti ravnatelji škole temeljem članka 33. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 152/14.) dužni su dostaviti uvjerenje poslodavca iz kojeg je vidljivo da u trenutku podnošenja prijave obavljaju poslove ravnatelja u drugom uzastopnom mandatu.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 5 godina.
Natječaj je objavljen 4.3.2017. s rokom prijave do 13.3.2017.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti preporučenom poštom ili neposredno na adresu škole u zatvorenoj omotnici: Glazbena škola Josipa Hatzea, Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split, s naznakom “Natječaj za ravnatelja – ne otvarati“.
Kandidati će biti obavješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Skip to content