Glazbena škola Josipa Hatzea

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica  Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof.  donosi sljedeću

 

O D L U K U

o raspisivanju natječaja

1.nastavnik violine, matična škola u Splitu

11 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno, zamjena  – 1 radnik

2.nastavnik klavira, Dislocirani odjel Stari Grad

22 sati u nastavi– puno radno vrijeme – na određeno, zamjena  – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17)  i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

            Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi najkasnije do 12.12. 2018. potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

–          diplomu,

–          rodni list,

–          domovnicu,

–          tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,

–          elektronički zapis o stažu osiguranja izdan od HZMO-a,

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“  121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14) dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na ovaj natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan/na je, pored dokaza oispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, tedokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

            Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

            Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Škole.    

Skip to content