Glazbena škola Josipa Hatzea

OBAVIJEST O PISANOJ PROVJERI ZNANJA KANDIDATA ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA SOLFEGGIA DO POSTIRA

GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA

Trg hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE                                                                                                                                                              KLASA: 112-02/24-01/30 

URBROJ: 2181-362-01-24-3          

Split,  24. 5. 2024.                                                                                                

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i članka 16. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje

 

POZIV NA PISANU PROVJERU ZNANJA

 

I.

Pozivaju se prijavljeni kandidati temeljem natječaja objavljenog 2. 5. 2024. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Josipa Hatzea, http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. Nastavnik/ca solfeggia, DO Postira – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme od 6 sati tjedno (3,33 sata neposredne nastave),

na pisanu provjeru znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na radno mjesto nastavnika.

Pisana provjera će se održati dana 5. 6. 2024. godine (srijeda), s početkom u 13:15 sati u prostorijama Glazbene škole Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split.

Predviđeno trajanje pisane provjere znanja je 60 minuta.

Za vrijeme trajanja provjere znanja, korištenje mobitela ili drugih elektroničkih naprava nije dopušteno.

 

II.

PRAVILA TESTIRANJA:

Prilikom pristupanja procjeni odnosno testiranju, svi kandidati dužni su imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu ili drugu vjerodostojnu ispravu kojom će se utvrditi identitet).

Ako prijavljeni kandidat ne pristupi procjeni, odnosno testiranju, smatra se da je odustao od  prijave na javni natječaj.

Testiranju ne mogu pristupiti prijavljeni kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju propisane uvjete za radno mjesto, odnosno da osoba nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta prijavljenog kandidata, Povjerenstvo će provesti pismeno testiranje.

Nakon provedenog pismenog testiranja Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog prijavljenog kandidata koji je pristupio testiranju.

Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata.

Razgovor (intervju) s kandidatima organizirat će se, po potrebi, naknadno.

Ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ostvari više od 50% ukupnog broja bodova na testiranju ravnateljica može donijeti odluku o nezasnivanju radnog odnosa.

Ravnateljica odlučuje o prijavljenom kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

  1. http://www.gsjh.hr/wp-content/uploads/2023/10/Statut-GSJH.pdf
  2. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.,151/22,156/23),
  3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10, 82/19, 43/20, 100/21.)
  4. Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera ( NN 94/15, 3/17)

III.

Sve prijavljene kandidate izvijestit će se o rezultatima natječaja na isti način u skladu s odredbom članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u pravilu putem mrežne stranice Škole http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/.

IV.

Poziv na pisanu provjeru objavljen je na mrežnoj stranici Škole dana 24. 5. 2024. i dostavljen svim kandidatima na e-mail adresu navedenu u prijavi na natječaj, koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj i koji ispunjavaju uvjete natječaja.

http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I  VREDNOVANJE                                                                                                                                                                                                                                                                                       KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

  Predsjednica Povjerenstva:

 Željana Buntić-Pejaković, v. r.

 

 

 

 

Skip to content