Glazbena škola Josipa Hatzea

Odluka o raspisivanju natječaja za nastavnike

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17), ravnateljica Glazbene škole Josipa Hatzea Split Vesna Alebić, prof. donosi sljedeću

O D L U K U

o raspisivanju natječaja

 1. nastavnik solfeggia, Dislocirani odjel Stari Grad i Dislocirani odjel Hvar
  19 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno, zamjena – 1 radnik
 2. nastavnik gitare, Dislocirani odjel Jelsa
  11 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno, zamjena – 1 radnik
 3. nastavnik gitare, Dislocirani odjel Postira
  11 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno – 1 radnik
 4. nastavnik klavira, Dislocirani odjel Postira
  22 sati u nastavi– puno radno vrijeme – na neodređeno – 1 radnik
 5. nastavnik klavira, Dislocirani odjel Trogir
  22 sati u nastavi– puno radno vrijeme – na određeno, zamjena – 1 radnik
 6. nastavnik roga, matična škola u Splitu
  11,33 sati u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno – 1 radnik
 7. nastavnik trube, Dislocirani odjel Stari Grad
  11 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na neodređeno – 1 radnik
 8. nastavnik trube, matična škola u Splitu
  4 sata u nastavi– nepuno radno vrijeme – na određeno – 1 radnik

UVJETI: Prema čl. 105.i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17) i čl. 45. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96, 80/99).

Uz prijavu s životopisom, koja se podnosi najkasnije do 22.11. potrebno je priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 • diplomu,
 • rodni list,
 • domovnicu,
 • tzv.“uvjerenje o nekažnjavanju“ ili potvrdu da je isto zatraženo,
 • elektronički zapis o stažu osiguranja izdan od HZMO-a,

Kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su priložiti isprave kojima to pravo dokazuju, sve prema posebnim propisima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ 157/13, 152/14) dužan/na se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na ovaj natječaj, dužan/na je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na ovaj natječaj dužan/na je, pored dokaza oispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, tedokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Kandidat/kandidatkinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na ovaj natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa skeniranom dokumentacijom slati isključivo na e-mail: marija.hajdic@skole.hr

Skip to content