Glazbena škola Josipa Hatzea

POZIV NA RAZGOVOR ZA RADNO MJESTO NASTAVNIK/CA KLASIČNOG BALETA

GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA  

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE                                                                   

Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21 000 Split

KLASA: 112-02/24-01/31

URBROJ: 2181-362-01-24-3

Split,  27. 5. 2024.

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23) i članka 16. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljuje

POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)

 I.

Pozivaju se prijavljeni kandidati temeljem natječaja objavljenog 2. 5. 2024. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Glazbene škole Josipa Hatzea, http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. Nastavnik/ca klasičnog baleta – 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme 40 sati tjedno
  1. Nastavnik/ca klasičnog baleta – 1 izvršitelj/ica na neodređeno nepuno radno vrijeme 25,5 sati tjedno

na razgovor s članovima Povjerenstva koji će se održati dana 5. 6. 2024. godine (srijeda), s početkom u 09:30 sati u Glazbenoj školi Josipa Hatzea, Trg Hrvatske bratske zajednice 3, 21000 Split, u uredu tajnice na 1. katu.

II.

Razgovorom s kandidatima Povjerenstvo procjenjuje: motiviranost kandidata za rad u školi, znanje o poslu radnog mjesta, vještine komuniciranja i samopouzdanje kandidata, ozbiljnost kandidata, pri čemu se može uzeti u obzir i cijeniti radno iskustvo kandidata na istom ili sličnom radnom mjestu.

III.

 PRAVILA TESTIRANJA:

Prilikom pristupanja procjeni odnosno razgovoru svi kandidati dužni su imati odgovarajuću identifikacijsku ispravu (važeću osobnu iskaznicu ili drugu vjerodostojnu ispravu kojom će se utvrditi identitet).

Ako prijavljeni kandidat ne pristupi procjeni, odnosno razgovoru, smatra se da je odustao od  prijave na javni natječaj.

Testiranju ne mogu pristupiti prijavljeni kandidati koji ne mogu dokazati identitet i osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju propisane uvjete za radno mjesto, odnosno da osoba nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu na javni natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta prijavljenog kandidata, Povjerenstvo će provoditi usmeno testiranje – razgovor i vrednovanje na način da svi članovi Povjerenstva imaju pravo postavljati do tri pitanja iz područja procjene odnosno testiranja koja se vrednuju od strane svakog člana Povjerenstva pojedinačno od 0 do 5 bodova i na kraju zbrajaju.

Nakon obavljenog razgovora Povjerenstvo utvrđuje rezultat testiranja za svakog prijavljenog kandidata koji je pristupio testiranju. Nakon utvrđivanja rezultata testiranja Povjerenstvo utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata. Ako niti jedan od prijavljenih kandidata ne ostvari više od 50% ukupnog broja bodova na testiranju ravnateljica može donijeti odluku o ne zasnivanju radnog odnosa.

Ravnateljica odlučuje o prijavljenom kandidatu za kojeg će zatražiti prethodnu suglasnost Školskog odbora za zasnivanje radnog odnosa.

IV.

Sve prijavljene kandidate izvijestit će se o rezultatima natječaja na isti način u skladu s odredbom članka 19. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u pravilu putem mrežne stranice Škole http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/.

V.

Poziv na razgovor objavljen je na mrežnoj stranici Škole dana 27. 5. 2024. i dostavljen svim kandidatima na e-mail adresu navedenu u prijavi na natječaj, koji su podnijeli pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj i koji ispunjavaju uvjete natječaja.

http://www.gsjh.hr/category/natjecaji-za-radna-mjesta/

 

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I  VREDNOVANJE

KANDIDATA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Predsjednica Povjerenstva: Željana Buntić-Pejaković, v. r.

Skip to content