Prijedlog tema za maturante-teorijski odjel

  1.    A. Dvorak:  Slavenski ples br. 2 op. 72 u e-molu

                    (formalno-harmonijska analiza)

 

  2.     W.A. Mozart: Serenada za gudače u G-duru KV 525

                             „Mala noćna muzika“  (formalna analiza 4. stavka)

 

  3.     W.A. Mozart: Sonata D-dur K 311

                          (formalna analiza 1. stavka)

 

  4.    L. van Beethoven: Sonata f-mol op. 2 br.1

                                (formalno-harmonijska analiza 2. stavka)

 

  5.     F. Chopin: Majstor klavirske minijature