Glazbena škola Josipa Hatzea

UPUTE ZAPOSLENICIMA O BOLOVANJU I IZOLACIJI

ZAKONODAVNI OKVIR

Ako je osiguranik zbog korona virusa u statusu izolacije i samoizolacije, pripada mu pravo na naknadu plaće koja se isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od prvog dana korištenja prava odnosno otvaranja bolovanja zbog izolacije ili samoizolacije radi korona virusa[1] (Privremena nesposobnost zbog izolacije ili samoizolacije radi korona virusa)

Utvrđivanje privremene nesposobnosti, odnosno spriječenosti za rad u nadležnosti je izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite.

Naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti od prvoga dana bolovanja obračunava i isplaćuje HZZO, a pripada izoliranom/samoizoliranom osiguraniku za sve vrijeme trajanja tog bolovanja[2] i to samo za dane, odnosno sate za koje bi imao pravo na plaću da radi prema propisima o radu.

Osnovica za naknadu plaće čini prosječni iznos plaće koja je osiguraniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije mjeseca u kojem je otvoreno predmetno bolovanje.

Plaća na osnovi koje se utvrđuje osnovica za naknadu plaće se sastoji od:

  • redovite mjesečne plaće utvrđene propisima o radu te
  • naknada plaće isplaćenih za vrijeme odsutnosti s rada[3] koja se isplaćuje na teret pravne ili fizičke osobe kod koje je osiguranik zaposlen.

Naknada plaće dok je osiguranik izoliran/samoizoliran radi korona virusa iznosi 100% od osnovice za naknadu plaće s time da najviši mjesečni iznos naknade plaće ne može za puno radno vrijeme iznositi više od proračunske osnovice uvećane za 28% tj : 4.257,28 kn.

Osiguranik kome izolacija nije određena od strane nadležnog epidemiologa već izostaje s radnog mjesta prema nalogu ili u dogovoru s poslodavcem, ne ostvaruje prava na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a s osnova izolacije.

 

OBVEZE OSIGURANIKA

Osiguranik, kojem je od strane nadležnog epidemiologa utvrđena potreba izolacije, odmah se upućuje u izolaciju, a izabranog doktora je obvezan obavijestiti o tome telefonski ili putem e-maila, kako bi mu ovaj otvorio bolovanje.

Ako osiguranik u dogovoru s poslodavcem za vrijeme izolacije posao obavlja od kuće ili na neki drugi način, ne može ostvariti i pravo na naknadu plaće na teret sredstava HZZO-a, o tome također obavještava izabranog doktora, koji mu u tom  slučaju ne utvrđuje privremenu nesposobnost i ne otvara bolovanje.

Osiguranik podnosi HZZO-u zahtjev za naknadu plaće s propisanim prilozima elektronskim putem bez prilaganja Izvješća, a HZZO će podatke o otvorenoj privremenoj nesposobnosti po osnovi uzroka D0 – izolacija preuzeti putem Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). Ako osiguranik nije u mogućnosti priložiti niti Potvrdu o plaći izdanu od poslodavca istu će HZZO od poslodavca zatražiti službenim putem.

Navedeni zahtjev obvezno mora sadržavati: ime i prezime, OIB, kontakt telefon, te IBAN na koji će HZZO izvršiti isplatu naknade plaće. E-mail adresa na koju se podnosi zahtjev je: izolacija@hzzo.hr.

 

[1] (Nar. nov., br. 80/13, 137/13 i 89/19; u nastavku: Zakon). čl. 41. st. 1..

[2] Dok izabrani doktor ne utvrdi da je sposoban za rad.

[3] Godišnji odmor, plaćeni dopust i privremena nesposobnost.

Skip to content